قابل توجه دبیران محترم درس روانشناسی و دانش آموزان عزیز ،سوالات زیر بصرت مفهومی از فصل اول کتاب جهت استفاده عزیزان انتخاب شده است.  1 – روان شناسي در چه سالي به عنوان روان شناسي تجربي شناخته شد؟

در سال 1879 ميلادي    2 – علم روان شناسي چيست؟

روان شناسي علمي است كه مي كوشد با طرح مفاهيمي نسبتاً ساده و بدون واسطه كه انجام آزمايش تجربي آنها امكانپذير باشد و يا قابليت بررسي با روش هاي تحقيق علمي را داشته باشند، به اين خواسته جامه ي عمل بپوشانند.    3 – روان شناسي علمي با روان شناسي غيرعلمي چه تفاوتي دارد؟

در حقيقت اين دو روان شناسي را ويژگي «علمي بودن» جدا مي كند.    4 – علم تجربي چه دانشي است؟

دانشي است كه درستي و نادرستي آن در گرو قضاوت و يا داوري تجربي است.    5 – فرضيه را تعريف كنيد؟

فرضيه ادعايي درباره پديده هاي عالم است كه مي خواهد پديده اي را بر اساس روش علمي تأييد كند. بنابراين بايد گفت كه فرضيه هاي علمي تجربه پذيرند.    6 – چگونه مي توان با آزمايش روي افراد يك فرضيه را رد يا تأييد كرد (مثال بزنيد)

به عنوان مثال مي توانيم با بيان يك آزمايش كه گروهي از كودكان كه قبلاً كارتون هاي خشونت بار تماشا كرده باشند و گروهي ديگر از كودكان كه اين كارتونهاي خشونت بار را نديده باشند. يك فرضيه را رد يا اثبات مي كنيم.    7 – موضوع روان شناسي چيست؟

مطالعه ي علمي رفتار و فرآيندهاي رواني است    8 – فعاليتهايي را كه يك روان شناس سعي دارد به آنها عمل كند نام ببريد؟

1. رفتار و فرآيندهاي رواني را توصيف كند
2. رفتار و فرآيندهاي رواني را توضيح دهد و تبيين كند
3. از طريق تبيين صحي رفتار و فرايندهاي رواني امكان پيش بيني رفتار را فراهم كند
4. از طريق تبيين صحيح و پيش بيني درست رفتار را كنترل يا تنظيم كند.
   9 – پنج رويكرد روان شناسي چيست؟

1. رويكرد شناختي
2. رويكرد رفتاري
3. رويكرد روان كاوي
4. رويكرد پديدار شناختي
5. رويكرد زيست شناختي
   10 – رويكردي كه بيش از هر چيز فعاليت هاي عصبي زيستي تأكيد مي كند چه نام دارد؟

رويكرد زيست شناختي    11- تفاوت دو رويكرد زيست شناختي و رفتاري چيست؟

در رويكرد زيست شناختي تأكيد بر فعاليت هاي عصبي و زيستي است اما در رويكرد رفتاري تأكيد بر عوامل محيطي در شكل گيري رفتار مي باشد.    12 – شيوه رفتار درماني در درمان اختلالات رواني چيست؟

از طريق كاربرد اصول يادگيري، درصدد حذف رفتار نامناسب است.    13 – پديده هايي مانند ادراك، حافظه و تفكر و ... در كدام رويكرد مورد توجه واقع شده اند؟

رويكرد شناختي در اين رويكرد محيط دروني به عنوان واسطه ي بين محرك بيروني و رفتار عمل مي كند و معمولاً قابل مشاهده ي مستقيم نيست. پديده هاي ذكر شده در سؤال واقعيت هايي هستند كه بدون توجه به آنها توصيف و تبيين رفتار و فرآيندهاي رواني، امكان پذير نمي باشد.    14 – تفاوت سطح هوشيار و ناهوشيار چيست؟

سطح هوشيار قسمت محدودتري از فضاي رواني را تشكيل مي دهد و در هر لحظه امكان آگاهي و دسترسي به آنها وجود دارد. اما سطح ناهوشيار، قسمت وسيعي از اين فضا را در اختيار دارد كه شامل باورها، ترس ها و خواست هايي است كه خود شخص از وجود آن ها آگاه نيست ولي در هر حال بر رفتار او تأثير ي گذارند.

15 – بر اساس ديدگاه پديدار شناختي انسان چگونه موجودي است؟
آزاد و انتخاب گر است و توانايي رشد خود شكوفايي دارد

16 – مطالعات توصيفي شامل چه مواردي است ، نام ببريد؟
مطالعه ي موردي زمينه يابي و مشاهده ي طبيعي

17 – در چه زماني مي گوئيم ميان تغييرات دو خصيصه همبستگي وجود دارد؟
زمانيكه بتوانيم نشان دهيم كه تغييرات يك خصيصه يا رفتار با تغييرات يك خصيصه يا رفتار ديگر همراه است.

18 – همبستگي 0و 1- و 1+ به چه معنايي است؟
0 يعني عدم همبستگي . همبستگي كمتر از 0 تا 1- همبستگي منفي است و همبستگي بيشتر از 0 تا 1+ همبستگي مثبت است.

19 – ميان همبستگي مثبت و منفي چه تفاوتي وجود دارد؟
در همبستگي مثبت ميان دو متغير ارتباط مستقيم وجود دارد. يعني با افزايش يكي ، ديگري افزايش و با كاهش يكي، ديگري كاهش مي يابد. اما در همبستگي منفي ارتباط بر عكس است يعني با افزايش يك متغير متغير ديگر كاهش مي يابد و برعكس با كاهش يك متغير آن ديگري افزايش مي يابد.

20- مفهوم متغير چيست؟
متغير به ويژگي يا صفتي گفته مي شود كه مقدارهاي گوناگون داشته باشد.

21 – هدف از انجام تحقيقات كاربردي چيست؟
هدف استفاده ي علمي از يافته هاي روان شناسي در زندگي روزمره است

22 – حوزه هاي روان شناسي را نام ببريد؟
1. روان شناسي باليني
2. روان شناسي آموزشگاهي و تربيتي
3. روان شناسي صنعتي و سازماني

23 – وظيفه روان شناسان تربيتي چيست؟
روان شناساني تربيتي در پي استفاده از اصول روان شناسي در امر آموزش پرورش هستند . آنها درصدد پيدا كردن راههاي مناسب براي تطابق هرچه بيشتر خصوصيات روان شناختي دانش آموزان با مواد آموزشي و برنامه هاي آموزشي هستند.
 سوم آبان ۱۳۸۹ | 19:3 | عبدالخالق پادیاب |